Страницы контентаПояснительная записка к балансу учрежденияГлавнаяfile/files/Predgornaya-RB/O_bolnice/fin-econ/2020/poyasnitel_naya_zapiska_k_balansu_uchrezhdeniya.pdf